MAZUREK Krzysztof Edward

Program Wyborczy Kandydata na Radnego do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Czapli – Krzysztofa Mazurek

1.Zarządzanie

– współdecydowanie mieszkańców wsi Zielone o kierunku rozwoju wsi oraz gminy Krasnobród poprzez prowadzenie współpracy z sołtysem i mieszkańcami na temat podejmowanych inwestycji ,

-zwiększenie udziału Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie w pozyskiwaniu funduszy Europejskich na rozwój infrastruktury miejskiej i wiejskiej poprzez usprawnienie działania referatu odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków z funduszy europejskich poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami wsi celem postanowienia o inwestycjach jakie trzeba poczynić oraz ewentualne doradztwo w uzyskaniu pomocy finansowej na poszczególne cele prywatnych inwestorów,

– przygotowanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy , który uwzględniłby potrzeby mieszkańców gminy w zakresie proekologicznych inwestycji w samym mieście oraz wsiach na terenie gminy Krasnobród (np. ogrzewanie solarne, ogniwa fotowoltaiczne  , przydomowe oczyszczalnie ścieków )

2.Samorządność

– planowanie pracy rady miejskiej  celem informacji dla mieszkańców aby mogli wziąć czynny udział w sesji ,

-stała współpraca z sołtysem wsi Zielone i radą sołecką celem jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców miejscowości Zielone -jako głosu doradczego i opiniotwórczego

– współpraca ze stowarzyszeniem „Ach Zielone” w celu realizacji dotychczasowych projektów kulturalnych prowadzonych do tej pory oraz ewentualne propozycje co do nowych wydarzeń kulturalnych promujących miejscowość Zielone ,

– ustalenie poprzez zebrania z mieszkańcami Zielonego co do dalszego losu byłej szkoły w Zielonem ( może być koło gospodyń wiejskich , klub rolnika ), jej przeznaczenie i ustalenie jej finansowania ,

  1. Przedsiębiorczość

– udział Urzędu Miasta i Gminy w programach pomocowych rolnikom w zakresie doradztwa rolniczego poprzez organizowanie spotkań i szkoleń dla rolników przez ośrodki doradztwa rolniczego oraz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w miejscowości Zielone , pomoc w uzyskaniu pomocy z funduszy unijnych , wypełnianiu wniosków .

– udzielenie pomocy osobom chcącym założyć własną działalność gospodarczą zarówno doradczą jak i rzeczowa w pozyskaniu środków unijnych co może przełożyć się na tworzenie nowych miejsc pracy

4.Infrastruktura techniczna

– modernizacja oczyszczalni ścieków w Krasnobrodzie w celu zmniejszenia kosztów wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych(szamb)z okolicznych wsi m.in. z Zielonego

– pomoc w pozyskaniu środków na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Krasnobród (ogniwa fotowoltaiczne  , solary )

– zmiana planu zagospodarowania planu przestrzennego celem sprostania wymaganiom technicznym dla poszczególnych inwestycji budowlanych

 

-modernizacja dróg dojazdowych do pól w Zielonem i do kolonii Pszejma celem polepszenia dojazdu, który jest uciążliwy dla mieszkańców

– pozyskanie środków na budowę chodnika we wsi Zielone dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców szczególnie dzieci ,

– ustalenie możliwości przyłączenia wsi Zielone do linii gazu ziemnego z miejscowości Majdanek ,

-poprawa szlaków rowerowych  i turystycznych , lepsze ich oznaczenie oraz stworzenie nowych w celu promowania walorów  przyrodniczych gminy Krasnobród i miejscowości Zielone ,

-pozyskanie środków finansowych na dokończenie drogi asfaltowej przez miejscowość Zielone dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców ,

– ustalenie operatora ,który mógłby postawić nadajnik w celu zwiększenia sygnału telefonicznego oraz lepszego dostępu do Internetu , w tym Internetu bezpłatnego,

-większe wykorzystanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w utrzymaniu właściwego stanu dróg i poboczy we wsi Zielone

5.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

– ścisła współpraca  Samorządu z Policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach najbardziej zagrożonych na terenie gminy oraz miejscowości Zielone

– przy zagospodarowaniu byłej szkoły w Zielonem pozyskanie środków na oświetlenie drogi  w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańcom

-pozyskanie środków na lepsze wyposarzenia ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonem ,

  1. Oświata

– współpraca z dyrekcją szkoły w Krasnobrodzie w celu racjonalnego wykorzystania transportu dzieci do szkoły z miejscowości Zielone szczególnie w sezonie zimowym

7.Pomoc społeczna

– współpraca z sołtysem i mieszkańcami w celu ustalenia osób potrzebujących pomocy społecznej i opracowanie harmonogramu rozwiązywania problemów tych osób i ich potrzeb,

– pomoc w uzyskaniu niezbędnej pomocy z funduszy socjalnych oraz pomoc organizacjom pozarządowych w realizacji pomocy rzeczowej lub finansowej,

8.Ochrona środowiska i rolnictwo

-zapewnienie pomocy w uzyskaniu pomocy ze środków unijnych na  rozwój gospodarstwa i ich unowocześnianie

– pomoc w przestawieniu się gospodarstw na inną produkcję rolną mogącą przynieść większe dochody z produkcji zapewnienie pomocy pracowników ARiMR

9.Kultura

współpraca  z sołtysem , mieszkańcami i stowarzyszeniem „Ach Zielone: celem pomocy przy organizacji, pozyskaniu środków na promowanie wydarzeń kulturalnych w miejscowości Zielone już organizowanych i ewentualne organizowanie nowych z udziałem mieszkańców,

-pomoc w organizowaniu wyjazdów dzieci ze wsi Zielone do kina , na basen , do teatru we współpracy ze szkoła w Krasnobrodzie celem zapewnienia rozwoju kulturalnego dzieci,

– zagospodarowanie istniejącej szkoły i świetlicy na Zielonym celem zainteresowania młodzieży organizacją wydarzeń kulturalnych  lub sportopwych

-pomoc doradczą oraz pozyskanie finansów na realizację inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury,

10.Sport i rekreacja

-organizacja spotkań w byłej szkole z trenerami promującymi zdrowy tryb życia , a w przypadku zgłoszeniu się chętnych pomoc w zorganizowaniu zajęć pro zdrowotnych ( gimnastyka , Zumba itp.)

– ustalenie właścicieli terenu boisk przy byłej szkole w celu ewentualnego odkupienia gruntów i stworzenia boiska dla dzieci i młodzieży lub też wykorzystanie posiadanych przez wieś gruntów nadających się do tego celu,

-pomoc w uzyskaniu pomocy finansowej z funduszy gminnych dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo w celu rozwijania  zdolności i talentu , a także pomoc  w pozyskaniu środków do uczestnictwa w zawodach

 

 

Szanowni wyborcy ten program  zamierzam realizować jako radny aby nam wszystkim żyło się lepiej i łatwiej oraz aby wieś Zielone mogła się rozwijać nie pozostawając z tyłu za innymi.

 

 

Z poważaniem

 

 

Krzysztof Mazurek