WYBORY SAMORZĄDOWE – Program wyborczy

PROGRAM WYBORCZY

ANDRZEJA CZAPLI – kandydata na Burmistrza Krasnobrodu

oraz

KANDYDATÓW NA RADNYCH z Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Czapli

 

1.      Zarządzanie

2.      Samorządność

3.      Infrastruktura techniczna

4.      Przedsiębiorczość

5.      Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

6.      Oświata

7.      Pomoc społeczna

8.      Ochrona środowiska i rolnictwo

9.      Kultura – sport i rekreacja

Zarządzanie

 • Współdecydowanie mieszkańców o kierunkach rozwoju gminy i podejmowanych inwestycjach.
 • Zwiększenie skuteczności Urzędu Miejskiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury i realizację zadań i społecznych w mieście i sołectwach  usprawnienie działania referatu odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.
 • Przygotowanie aktualnego i spełniającego oczekiwania mieszkańców planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, pozwalającego zwiększyć liczbę inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
 • Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w pozyskiwaniu środków pomocowych.
 • Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi .

Samorządność

 • Planowanie pracy rady miejskiej celem podniesienia jakości i przejrzystości jej pracy.
 • Organizowanie stałych, otwartych spotkań Burmistrza i Radnych z mieszkańcami miasta i gminy – nie tylko przed wyborami, cyklicznych spotkań z zarządami osiedli, sołtysami i radami sołeckimi.
 • Rzeczywiste funkcjonowanie budżetów obywatelskich w miejscowościach gminy i osiedlach Krasnobrodu.
 • Zaangażowanie sołtysów w pracę Rady Miejskiej poprzez głos doradczy.
 • Wspieranie działań zmierzających do możliwie najdalej idącej jawności życia publicznego.
 • Zapewnienie skutecznej promocji miasta i gminy Krasnobród.

Przedsiębiorczość

 • Opracowanie i wdrożenie programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 • Stabilna polityka podatkowa, która pozwoli pozyskać nowych inwestorów- ulgi podatkowe pozwolą pozyskać przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 • Organizacja corocznych spotkań z przedsiębiorcami mających na celu przedstawienie planu inwestycyjnego na dany rok oraz zbieranie opinii i oczekiwań z ich strony
 • Uzbrojenie terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta im gminy na rozwój przedsiębiorczości.
 • Pomoc informacyjna dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków na rozwój i tworzenie miejsc pracy.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i tworzeniu miejsc pracy.

Infrastruktura techniczna

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
 • Zabezpieczenie należytego stanu wody pitnej mieszkańcom Gminy Krasnobród- usunięcie azbestu z wodociągów.
 • Skuteczne pozyskanie środków na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy,
 • Termomodernizacja budynków gminnych
 • Odnawialne źródła energii dla jednostek gminnych oraz przedsiębiorstw
 • Stworzenie warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego oraz przedsiębiorczości poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz spełniającego oczekiwania mieszkańców.
 • Wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy dla rozwoju bazy turystycznej w naszym regionie – ścieżki rowerowe łączące miejscowości naszej gminy oraz istniejące szlaki rowerowe.
 • Systematyczne modernizacje dróg gminnych i eliminowanie uciążliwości w poruszaniu się po nich.
 • Współpraca z zarządcami dróg wojewódzkich oraz powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

 • Zapewnienie ścisłej współpracy Samorządu z Policją w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy:
 • Zwiększenia obecności Policji w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku publicznego
 • Doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Remont i termomodernizacja budynku  ośrodka zdrowia
 • Współpraca szkół z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji programów profilaktycznych
 • Wpieranie działania organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia poprzez dotacje i pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.

 

Oświata

 • Analiza stanu gminnej oświaty i opracowanie założeń polityki oświatowej na terenie gminy służącej maksymalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży,
 • Zaangażowanie kierownictwa placówek oświatowych do przygotowania projektów wzbogacających ofertę edukacyjną, stosowania innowacji w procesie nauczania i wychowania oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Funkcjonalny system stypendialny dla dzieci i młodzieży zdolnej – za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.
 • Wsparcie dla organizacji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży-harcerze, organizacje sportowe, wolontariat.
 • Stała analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowanie działań zmierzających do ich racjonalizacji.
 • Systematyczne remonty placówek oświatowych i doposażanie. (termomodernizacje, wykorzystanie OZE).
 • Ustanowienie Nagrody Burmistrza Krasnobrodu – za wybitne osiągnięcia uczniów w nauce.

Pomoc społeczna

 • Diagnoza sytuacji osób potrzebujących pomocy szczególnie starszych samotnych oraz opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, która posłuży do przygotowaniu programów wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji.
 • Zadbanie o to, aby żadne dziecko nie było głodne w szkole.
 • Wsparcie finansowe działalności charytatywnej prowadzonej przez organizacje pozarządowe.
 • Zapewnienie wparcia organizacyjnego i finansowego dla działających klubów wolontariatu.
 • Likwidacja barier architektonicznych w obiektach gminnych.
 • Wspieranie działalności organizacji zrzeszających emerytów i rencistów.
 • Pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji

Ochrona środowiska i rolnictwo

 • Analiza stanu ochrony środowiska w gminie
 • Ścisła współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i Nadleśnictwem Zwierzyniec.
 • Zapewnienie rolnikom pomocy merytorycznej w pozyskiwaniu środków unijnych.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu oświaty rolniczej
 • Promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy na wsi – we współpracy m.in. z Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Weterynaryjną, KRUS, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, ARiMR.
 • Wsparcie dla gospodarstw wiejskich w działalności agroturystycznej.

Kultura

 • Wspieranie inicjatyw mieszkańców, organizacji i lokalnych przedsiębiorców upowszechniających kulturę.
 • Wypracowanie oferty kulturalnej, dla mieszkańców wsi – działalność kulturalna w świetlicach wiejskich.
 • Wsparcie organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury, szczególnie pozyskujące dotacje na działalność kulturalną.
 • Wsparcie inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież – zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz – w miarę możliwości – finansową.
 • Ustanowienie Nagrody Burmistrza Krasnobrodu – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ludowej, upowszechnianie i rozwoju kultury.

Sport i rekreacja.

 • Doskonalenie funkcji rekreacyjnej zalewu w Krasnobrodzie – zapewnienie sprawnego zarządzania.
 • Poprawienie jakości wody w zalewie.
 • Przywrócenie funkcjonowania wyciągu narciarskiego i rozwój sportów zimowych
 • Dbałość o place zabaw – jako miejsca przyjazne dla dzieci i rodziców.
 • Nauka pływania dla dzieci
 • Wsparcie Klubu Sportowego „Igros” dotacjami z budżetu gminy na organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 • Merytorycznego wsparcie kierownictwa Klubu Sportowego „Igros”w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.
 • Rozwój bazy lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie oraz szkołach w Majdanie Wielkim i Kaczórkach.
 • Pozyskanie środków na budowę hali sportowej w Krasnobrodzie.
 • Pozyskanie środków na budowę sal gimnastycznych w Majdanie Wielkim i Kaczórkach.
 • Kontynuacja modernizacji stadionu sportowego w mieście i modernizacje boisk sportowych we wsiach.
 • Współpracę z Kołem Wędkarskim oraz Kołem Łowieckim.
 • Ustanowienie Nagrody Burmistrza Krasnobrodu – za wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

 

  

Szanowny Wyborco!

 

Oddając swój głos wybierasz program od którego zależy dalszy rozwój naszego miasta i gminy.

 

Wybierz słusznie, wybieraj zgodnie z własnym sumieniem.

 

Z poważaniem:

Andrzej Czapla